Nadàl con la frìgg ant’ el cór

Nadàl con la frìgg ant’ el cór

Nadàl, el bón Nadàl, au dì d’ancó
l’è ‘na fèsta con la frìgg ant’ el cór.
El mònd ruinà da j òmi cujón
regàla dišgràsi a profüšión.
Aluvión, erusión e teremòt
in gél mài vìst e mìla bòt,
per nént parlè, da chì e da là, ad cùl calùr
ch’ut fa šniè con gròn dulùr.
Per fèm stè bén, ist bèl prugrès
l’a šbatì la vìta ant u cès
e se i bàstu nént tütt ist maquè
la guèra e la fàm… a rabatè.
L’è pròpi témp ch’u vén ancùra
nòster Signùr, ‘cmé alùra,
ma aj’è ‘n perìcul per el Bambén:
‘ndó ch’i tròva el bó e l’ašnén?
Jën a l’à só màri ‘n manicòmi
l’àter l’è mòrt pr’el piašì du stòmi.
Acsé a jó póura che per murì
trent’àni e ‘n pòch séju tròp dì.
Ché la frìgg ch’u sént e l’atanàja
al fàsa finì sübit, ant la pàja.
Purtè la crùš e sagrinè ancùra?
Làsa che j òmi i vàgu ‘n malùra!

(Ass an buca)

Ugo Boccassi

index