LA BALLATA DI LUIGI GABINA – Gianni Fozzi Cantuma Lisòndria

La triste listoria di un saldatore, ovverossia
LA BALLATA DI LUIGI GABINA

Luigi Gabina al era in umëtt
citén, brütt e magher
ch’u smjàva ‘n brichëtt.
U tniva na cagna da «porta-bunër»,
du stònsji a piòntera,
e’l fava u saldër.
Al era ‘n brav omi, ui piaziva rüschè,
du siri a la smòn-na l’andava al cafè… ‘
L’auriva spuzèsi, ma ‘nzën-na al auriva,
(acsé la pensava la gent ch’al cunziva)
ma ‘nveci na vôta, per vea ‘d na sô zia,
us era grupì con na certa Lucia,
na gròn bela mata, ch’al era a servissi
a ca’ d in dutur, e ch’l ava méa ‘d vissi.
An quatr’e quatr’ott is eru spuzà…
na buta ‘d vén biònc, du fiù per la cà,
la spuza, che bela, la smiàva’n bumbon,
e Luigi, ‘del mond us sentiva ‘l padron.
Sta ‘n gòmba Luigi, ji divu i amiz,
l’ è giùvna, l’ è bela, e te ‘t éi za griz!
El doni j’òn nenta la testa ‘ns el còl,
po dess ch’as a stufa e ch’at daga di mòl…
Luigi ‘l arjiva, ui lasava parlè,
però ant la so ment ‘l cmensava a pensè…
An cà con la dona al fava u nujùz,
pü u temp al pasàva, pü al era gelùz…
Ui diva a la dona: – ‘t am duìssi lassè,
at poj ste sicüra ch’am vagh a massè!
E lé: – Sta tranquil, va’nòn, fa che ‘t n’abi,
se’d no ‘l va finì ch’it logu ‘nt el babi!
Ma ‘s pover Luigi, pü tont ch’ui pensava,
pti tònt al frizìva, pü tònt us ruziàva.. .
L’andava, u turnava, u sarava, u drubìva,
per pô rivè a cà… e truvè ch’la chizìva!
Lü semp’ pü balurd, lé semper pti stufa,
e ‘csé ‘l matrimoni el bütava la mufa.. .

Al ven che na vota, per fè San Tumàz,
ulava caciaja con l’omi del gaz:
tücc dói ant u lecc, con lé an bela vista
ch’as fava rangè ‘l cuntër dal gazista…
L’ è inütil ch’av diga che gran cunfision,
perché ui era pròpi scupià ‘l butiglion…
In ura pü tardi a sent i pumpié
andè ‘nver a Tani: a vagh onche me…
Ui e ‘n mügg ad gent, us sent a criè,
a vagh da cul omi, aj vagh a ciamè:
– Ch’um scüza, munssü’ , me a jera luntòn,
se ch’ui è sucèss, se ch’l era ‘s cón-cón? –
– Ui era in umëtt ch’al criava ‘cmé ‘n matt,
j’aurìvu fermèl ma u scapava ‘cmè ‘n gatt…
U diva che ‘l doni i son tüti pitani! –
– E pô se ch’l ha facc? – – Us è tracc an Tani! –

Gianni Fozzi
Cantuma Lisòndria
le poesie e le canzoni
Il Grappolo 1978