Burina & Michina

BURINA & MICHINA

Spost’li da chi büttli da là

BURINA: – Uj’è chica nuvità, Michina sta smonna ? At sentì ‘n gir cucch’oša ?
MICHINA: – Aj’ho sentì Rossi el cumandont di vigili e u sendich Fabbio, ch’jhon dicc ch’u’jè el telecameri ant’i cantón d’Lisondria ch’it fonn la speja se t’hai da scóndi cucch’oša o t’vori fè ‘l fürb…It vigu, it registru e it venu a piè a cà diretament, pó, s’ut va ben, it fon ammachi ‘na mülta da stachet l’jurigi, se d’no it tron an gavardónna
e chi ch’u se vist s’è vist !
B.: – El film el va ben, l’era ura…Uà, mè, aj’ho da scóndi niente e se cu m’anteresa a mé s’im fonn el film….Però pensava a Pinotu, mé marì…
M.: – Gram’omi se ch’el fa ? El amnì in tepista ? El va ‘n gir a gratè ?
B.: – Ošaaaaa, a utant’ani el va ‘n gir a fè su chì e fè su là…Ma vaaaaa…
M.: – E alura set’hai poura per Pinotu ? Ch’il vigu an gir con la Wanda Osiris ?
B.: – Ma che Osiris..L’è che lü, s’l’è ‘n gir…e s’el fa tonta strà a pè…uj’è cul só amiss…c’m’è ch’us ciama…Giuliano l’Aprostata e uj tuca pisè sgagià e su j’è el film, adiuu, i venu a savej sübitt chi c’l’è e s’l’ha nent i sold per paghè la mülta j taju la camera d’aria…
M.: – Ma va là Burina se cu j’anteresa a Rossi dell’altrui pissiata…Ma pó a vót dì, chi riessu a vigli ant’el mur tont ch’lè drera a dróbi el rübinëtt ?
B.: – Ošaaa, mé cara Michina…Aj’ho sentì dì che cuj’afari, j’hon in šum talment putent…chi riessu a vighi fina in pej, ans’la testa d’ Pier Giuseppe Rossi el cumandont di Vigil !
M.: – Diši dabón ? Alura stuma butunaj e quondi ch’anduma ‘n gir fuma mea d’vers e ai noster Pinotu aj crumpuma in bel papagal ad cuj chi sa sgionfu diretament ant’la sacocia e jën us pisa an sacocia sensa fess vighi ! Magari per an po’ d’acqua an t’in canton, i son bonn a fet paghè trej euro au centiletro.
B.: – E d’ater, d’ater…se cu j’è d’novf ?
M.: – Ah, sehh…La sghiaróla ans’la pista d’patinagi…T’pòri pü fèla ant’i giarden…I gavu la giasa da lé e i la portu an piasa Vitorio Veneto prima ch’a sa slengua…Acsé, fònda la sghiaróla, j’anfilu el purton di Carabinié, i traversu la curt al vul e i sortu diretament an corso Lamarmora (sperònda ch’uj seja el semaforo an s’el verd) e is dònn in crèp ans’l’autobus ch’l’è šà la ch’uj specia per purtej al manicòmi,eeeeehhmmm, per purtej a cà.
B.: – Pensa che el cumandont di Vigil e u sendich i poru risparmiè an s’i patini per fè la sghiaróla…Is giru au l’incuntrari e t’vigherrai, con la testa ch’j’hon, c’m’è chi curu…Uj sarrà ‘ntsën ch’uj ten adrera !
M.: – Tè Burina, t’éi ‘na lengua ‘n po’ grama neh ! Certo che chi a Lisondria urmai a suma bituà: quata el monument, squata el monument, sposta cul’ater là da j’Ort a l’Aci, büta la slita col renni, gavla, fa el monument a Madre Michel col rovi da suta acsé i poru bütila an po’ da chi e an po’ da là, büta el presepi, gava el presepi..onsi no lasli stè lé per in’atr’ani, tont is pover Cristu l’andrà šà an tersa media….
B.: – Ošaaa, an tersa media prima d’ fè j’elementari…Ma set dišiiii…
M.: – E alura se ch’im venu a dì ch’lè bon a fè i miracul…Basta at salütt…Antont aj’ho šà bel e che vist che an gir uj’è ammachi d’la gent ch’l’ha del bali…Ciauuuu.