BUSINA’ DEL CARVE’ LISSANDREN 2015

11016098_10200502323518064_6223878455236091110_nOh Lisandrén d’ogni rasa,
ancò as truvuma tùcc an t’ista piasa,
e vist ch’a suma an t’ùn periodo da smentiè
u j’è nent ‘d pù serio che ‘l Carvè.

A suma chi a trè vea la tristessa an t’l’arsijm,
cun la maschera o ‘l custim
pievla nenta, ma av l’a digh … unestament:
um smeja ch’a seju ‘n po’ gnurant e incupetent.

Nent c’mè a Ruma, i pastisòn
che gnurant il son dabòn …
ma is credu d’esi preparà
forsi, magara, perché is son laureà:
forsi, tònt stidiè … u serv propi nenta
se l’Italia, urmai, a l’è ‘nt l’armenta.
Se i pensu dabòn d’gavemi ‘n peis
cun utanta euro al meis …
Jòn stidià sa bela quistiòn
cuc dì prima d’j’elesion…

Onca la Rusa che semper la crea,
la duvrjsa avei la medesima idea:
la pasa u temp a fè du tùt
e del voti, ònche d’i rut,
ma se du sman’ni prima dal vut
am gaveisa chica tasa,
la cuncurensa, ‘d sichùr, la sbarasa.

Vea tùtt cul ch’um mònda a mòj …
e um svoja a tùcc el purtafoj,
la fareisa propi dal ben a nuiater Lisandrén
ch’a suma di pover piligrén,
che a paguma sensa sosta
e tùcc i mument um tuca ‘ndè a la Posta
tùcc ansema, c’mè d’j’ansansà,
lè an fila, per trè fora d’i euro an quantità…

Urmai as cunzuma tùcc propi ben
cun an mòn el noster buletèn …
suma gent talment afesiunaia
che a duma du “tej” a l’impiegaia,
semper la medesima, urmai um smeja
che bele piòn, jen’na dla me famija la seja.
Sut Nadal … ‘d pressia a curiva
per andè a paghè ‘na buleta c’la scadiva.
A j’era zà avzèn a la Posta ‘d Piasa Ratas
ma ancura ùn poc … e quasi quasi am mas…
a son sghijà, ‘na sghiarola
c’me ch’a fava ai temp d’la scola.

Son sòutà… ma am son pià ‘na cària…
am son truà cul chì an t’l’aria:
a sava nent che au long la piasa
j’avu bità la pista cun la giasa.

Ma c’me c’l’è … che u dì prima a j’era nent,
po’ l’è spuntaja tùt an t’ùn mument?
Per poc um taca nent ùn asident!

Però a j’era nent ammà me
a nent savej d’sa roba lè,
ònca i cumerciònt j’an dacc bataja
quòndi ch’is son truà la pista bele muntaja:
Acsè … la pista i l’òn tnia, dasà ch’a j’era,
ma j’eru talment rabià ch’j’aurivu trè vea la Barrera.

E a la pista vegia ant i giardèn
j’òn facc fè ‘na grama fèn …
quòndi ch’i l’òn facia a l’era ‘n sogn
e adès che d’ghineiri ui ‘na jè zà tònti
a j’avu propi nent d’ambsògn
d’na discarica an mès al piònti.

Cara gent, la me Businà d’ancò as lamenta
perché a suma pèn d’armenta,
tònc Lisandrén i son custimà
a trè l’imundissia an més la strà,
ui sarreiva da tajeji ‘l mòn e i pé
e ònca n’atra roba ch’a pens nent ammà me,
a chi ch’al bita u rutam ans al marciapé.
U sta lè d’i meis, prima ch’il seju amnì a piè
e i vegg i disu
cl’è zà tònt s’el bita nent la risu.

‘Na vota a j’ò alzì ans u giurnal
d’i dipendent cumunal
che l’armenta i duvivu fè sì,
j’avu facc sciopero per doi dì …
Oh Signur, j’òn nent travajà
e me am n’era nònc antajà
perché urmai, per me, l’era roba sichùra
vighi an gir … la spasadùra.

Cmè ‘d suens urmai a l’è,
ogni giurnà, u j’è l’aria ampestaja da nasè …
quòndi ch’el ven nocc, u su el va a calè
e chi us po’ quasi nent fiajè …
Piem nent per ùn balengo,
jèn ch’al ven chì a fè d’la farsa,
ma tra Europa, Pista e Porta Marengo
j’è ùn udur ad roba marsa:
a pretend nent d’avej, c’me ch’i disu i Frònseis, el “parfàm”
ma almenu almenu … nent dl’aliàm.

A uardè ben, chica preteisa a l’ò dabòn,
perché a capìs nent certi quistiòn:
… a capìs nent perché dadnòn al Cumèn
u j’è la strà saraja e ui pasa pù anzèn
acsè al macchini, urmai l’è ‘na vegia storia,
i s’ambutigliu tùtti an vea dla Vitoria.

A capìs nent perché an chica vea
al pianeli novi i soutu zà vea …
e dazà ch’ai son a fas ùn cumpliment, almenu jèn,
a chi c’la facc si travaj propi da ghèn.

E a divla tùta, gnònca la rutonda a la capìs
av l’a digh ciar e net, me car amìs:
cula dal Self l’è fora d’mira
e là u sa sghija c’me an s’la sira.

A pudrisa capì cl’è ùn bel afé
se lè avzèn ui fisa ùn carusé
ma sa t’vai fora … ta t’devi rangè,
al Self ammàchi ciò e brocli t’pori truè.

E po’ u j’è ‘l pont. Se ca dev dì?
I parlu i parlu, ma il finissu pì.
Che i bitu ùn mùgg ad temp a l’ò capì ieri,
uardònda i pensiunà specialisà ‘d cantieri.
Quòndi che ‘l Mejer j’òn c’mensà
j’era dla gent dal Crist e d’j’Ort,
ma talment tònt temp u j’è pasà
che trei o quater i son zà mort.

Quòndi che ui sarà l’inaugurasiòn
chisà la Rita Rusa se c’la farà?
Le che adès la fa culesiòn
d’post, d’cadreghi e autorità.

Esi Sindachessa ui bastava pù
la ousì ònca fè la Presidenta
dla Pruvincia… ch’a j’è quasi pù
con poca gent che, an verità, us lamenta.

Ma ònche se u jè pù tònta fùm che aròst,
la Rita Rusa l’a pià is ater post;
Me car Munsignur Galeis, cu staga a l’erta,
perché l’è urmai ‘na roba certa,
che se la Rusa la vo pasè d’grado
magara us la troua an t’el bali an vea Vescovado.

O magara, su n’a nent ancura a basta,
tònt per nent sorti da la Casta,
se per caso i Grigi j’eisu d’i prublema
a bituma la siura Rita a gaveji i patema!

Ai fuma fè l’alenatur
acsè la c’manda i giugadur,
an s’la pultron’na ui pias a stè,
ma ònche an s’la panchen’na la po’ ‘ndè.

Per la presidensa … l’è mei ch’a’d no
ui va d’i sold, eh, ui na và ‘n po’ …,
sa la bituma al post ad Di Masi
ui bùta ùn atim a ousèmi Imu, Tari e Tasi.

E dès, me car President ch’at’rivi da Tirèn,
bugia nèn, ch’at’ei prezius,
a t’auruma cambiè propi cun anzèn,
perché at’ai j’euro e a t’ei generus.

L’alternativa a j’è nent,
ònche perché ant’j’ultim meis,
chi c’la i sold c’me ‘l President
i son propi ammà i cineis.

Urmai j’on crumpà ùn bel toch ‘d sità,
ammachi lur i slongu al pas.
An poch temp j’òn culunisà
quasi mesa Piasa Ratàs.

Ater che anròt e amnestròn,
fra chic ani… per trònta dì al meis
da disnè, sen’na e culasiòn,
a mangiarruma pù ‘mmà du ris a la cantuneis.

A sa gent chì e a j’albaneis,
ai rumeni, ai pulach e ai senegaleis
ai tònc maruchèn ch’a j’è chì atur
a cui furasté ch’j’òn ‘n ater mur…
u dialèt d’Lisondria um tuca mustrè
se d’no … adio Businà ‘d Carvè.

‘Na vòta a j’era ammà i teròn,
brava gent, per carità, ma cun ùn difèt,
ch’i savu magara tùtt d’Napuliòn,
ma nent ‘na parola du noster dialèt.

Adès i teròn … um smeja ‘n sogn,
i son d’ventà d’i bei mandrògn!
An cumpens, a j’uma du tùt:
neier, giald, moru, bei e brit,
ma a parlè c’me la nostra gent
i pori stè tranquil, che j’amparu nent.

E ‘nlura … salùtè la Businà
c’me ùn’opera preziusa che ben c’la va,
sed’no, stèm da senti cara gent, la finìs la nostra storia
e anduma ammà pù ben per la memoria,
perché a j’ò poura, ‘na brùta maten’na,
ad finì an mez ai ciapapuvi d’la Gambaren’na.

TRADUZIONE

POESIA SATIRICA DEL CARNEVALE ALESSANDRINO 2015

Oh Alessandrini di ogni razza
oggi ci troviamo tutti in questa piazza
e visto che siamo in un periodo da dimenticare
non c’è niente di più serio del Carnevale.

Siamo qui a buttare via la tristezza nella segatura
con la maschera o il costume
non prendetevela, ma ve lo dico … onestamente:
mi sembra che siamo un po’ ignoranti e incompetenti.

Non come a Roma, i pasticcioni
che ignoranti lo sono davvero …
ma credono di essere preparati
forse, magari, perché si sono laureati:
forse, tanto studiare … non serve proprio a nulla
se l’Italia, ormai, è finita nella spazzatura.
Se pensano davvero di toglierci un peso
dandoci ottanta euro al mese …
Hanno studiato questa bella questione
qualche giorno prima delle elezioni.

Anche la Rossa che grida sempre,
dovrebbe avere la stessa idea:
passa il tempo a far di tutto,
e a volte, anche dei rotti,
ma se due settimane prima del voto
ci levasse qualche tassa,
la concorrenza, di sicuro, eliminerebbe.

Via tutto quello che ci manda a fondo …
e svuota a tutti il portafoglio,
farebbe proprio del bene a noi Alessandrini
che siamo dei poveri pellegrini,
che paghiamo senza pause
e tutti i momenti ci tocca andare alla Posta
tutti insieme, come dei senza senso,
lì in fila, per tirar fuori euro in quantità …

Ormai ci conosciamo tutti proprio bene
con in mano il nostro bollettino …
siamo gente talmente affezionata
che diamo del tu all’impiegata,
sempre la solita, ormai mi sembra
che piano piano, sia diventata una di famiglia.

Sotto Natale … di fretta correvo
per andare a pagare un bollettino in scadenza.
Ero nei pressi della Posta di Piazza Rattazzi (della Libertà)
ma c’è voluto proprio poco … e, a momenti, mi ammazzo …
sono scivolato, ho preso uno scivolone
come facevo ai tempi della scuola.

Sono ruzzolato … e ho preso un gran colpo …
mi son trovato con il sedere per aria:
non sapevo che lungo la piazza
avevano messo la pista con il ghiaccio.

Ma com’é … che il giorno prima non c’era,
e poi è spuntata improvvisamente?
Per poco non mi viene un accidente!

Però non ero solo io
a non saper di questa cosa,
anche i commercianti hanno dato battaglia
quando si son trovati la pista montata:
così la pista l’hanno tenuta, già che c’era
ma avrebbero voluto togliere la Barrera.

E alla pista vecchia che era nei giardini
hanno fatto fare una brutta fine …
quando l’avevano installata era un sogno
e adesso che di brutture ce n’è già tante
non avevamo proprio bisogno
di una discarica in mezzo alle piante.

Cara gente, la mia poesia di oggi si lamenta
perché siamo pieni d’immondizia,
tanti Alessandrini hanno la brutta l’abitudine
di gettare i rifiuti in mezzo alla strada,
ci sarebbe da tagliargli mani e piedi
e anche un’altra cosa che non penso solo io,
a chi mette il rottame sul marciapiede.
Sta lì dei mesi, prima che passino a ritirarlo
e i vecchi dicono
che è già tanto se non fa la ruggine.

Una volta ho letto sul giornale
dei dipendenti comunali
preposti al ritiro dell’immondizia,
che avevano fatto sciopero per due giorni …
Oh Signore, non hanno lavorato
e io non me n’ero accorto
perché ormai, per me, è cosa sicura
vedere in giro … la spazzatura.

Come è oramai di solito,
ogni giorno, c’è l’aria inquinata da respirare …
quando viene notte e il sole tramonta
e qui non si può tirare il fiato.
Non prendetemi per un pazzerello,
uno che viene qui a fare della farsa,
ma tra i quartieri Europa, Pista e Porta Marengo
c’è un odore di roba marcia:
non pretendo d’avere, come dicono i Francesi “il profumo”
ma almeno almeno … non del letame.

Guardando bene, qualche pretesa ce l’ho davvero,
perché non capisco certe questioni:
… non capisco perché di fronte al Municipio
c’è la strada chiusa e non passa più nessuno
così le auto, ormai è una vecchia storia,
s’imbottigliano tutte in Via della Vittoria.

Non capisco perché in qualche via
le piastrelle della nuova pavimentazione saltano già via …
e già che ci sono faccio un complimento, almeno uno,
a chi ha fatto questi lavori in modo malfatto.

E a dirvela tutta, neanche la rotonda capisco
ve lo dico chiaro, cari amici,
quella del Self è scentrata
e là si scivola come sulla cera.

Potrei capire che sarebbe un buon affare
se lì vicino ci fosse un carrozziere
ma se esci di strada … devi aggiustarti,
al Self soltanto chiodi e fermagli puoi trovare.

E poi c’è il ponte. Cosa posso dire?
Parlano parlano, ma non lo finiscono più.
Che ci mettano un sacco di tempo l’ho capito ieri,
guardando i pensionati specializzati di cantieri.
Quando avevano iniziato i lavori del Mejer
C’era gente del Cristo e degli Orti,
ma talmente tanto tempo ormai è trascorso
che tre o quattro di loro son già morti.

Quando ci sarà l’inaugurazione
chissà Rita Rossa cosa farà?
Lei che adesso fa collezione
di posti, poltrone e autorità.

Essere Sindachessa non le bastava più
ha voluto fare anche la Presidente
della Provincia … che non c’è quasi più
con poca gente che, in verità, se ne lamenta.

Ma anche se c’è più fumo che arrosto,
Rita Rossa ha preso quest’altro posto;
Mio cato Monsignor Gallese, stia all’erta,
perché ormai è cosa certa,
che se la Rossa vuol passar di grado
magari se la trova nei piedi in Via Vescovado.

O magari, se ancora non le basta,
tanto per non uscir fuori di Casta,
se per caso i Grigi avvessero un problema
mettiamo la signora Rita a toglier loro i patema!

Le facciamo fare l’allenatore
così comanda i giocatori,
sulla poltrona le piace stare,
ma anche sulla panchina può andare.

Per la presidenza … è meglio di no
ci vogliono soldi, eh, ce ne vanno un bel po’ …
se la mettiamo al posto di Di Masi
ci mette un attimo ad alzarci Imu, Tari e Tasi.

E adesso, mio caro Presidente che arrivi da Torino,
non muoverti, che sei prezioso,
non vogliamo cambiarti proprio con nessuno,
perché sei ricco e sei generoso.

L’alternativa non c’è,
anche perché negli ultimi mesi,
chi ha tanti soldi come il Presidente
son soltanto i cinesi.

Ormai hanno acquistato un grande pezzo della nostra città,
soltanto loro allungano il passo.
In poco tempo hanno colonizzato
quasi mezza piazza della Libertà.

Altro che agnolotti e ministrone,
fra qualche anno … per trenta giorni al mese,
a pranzo, cena e colazione,
mangeremo soltanto riso alla cantonese.

A questa gente e agli albanesi,
ai rumeni, ai polacchi e ai senegalesi
ai tanti marocchini che ci sono qui attorno
agli stranieri con altre fattezze …
il dialetto di Alessandria ci tocca insegnare
se no … addio satira di Carnevale.
Una volta c’erano solo i meridionali,
brava gente, per carità, ma con un difetto,
che sapevano magari tutto su Napoleone,
ma non conoscevano neppure una parola del nostro dialetto.

Adesso i meridionali … mi sembra un sogno,
son diventati dei bei Mandrogni!
In compenso, abbiamo di tutto:
neri, gialli, mori, belli e brutti,
ma a parlare come la nostra gente
potete star tranquilli, che non imparano.

E allora … salutate questa poesia satirica
come un’opera preziosa che va molto bene,
se no, statemi a sentire cara gente, finisce la nostra storia
e noi finiremo nella memoria,
perché ho paura, una brutta mattina,
di finire a prender polvere alla Gambarina.